årsmötet 2024

Årsmöte Linköpings Suzukiförening


Årsmöte för Linköping Suzukiförening


Tid: måndag 11/03. Årsmöte kl. 17:30 medan barnen repar, därefter konsert.


Plats: Ansgarskyrkan, Hjälmgatan 17 , 582 17 Linköping


Fika: Suzukiföreningen bjuder, efter konserten, på saft, kaffe, te- ta med eget tilltugg!

 

Motioner skickas till info@linkopingsuzuki.se senast 26 / 02 / 2024


Dagordning:             


 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Val av en justerare som jämte ordförande justerar protokollet. Justeraren fungerar också som rösträknare
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner, inklusive:
  1. fastställande av medlemsavgift f n 450 kr
 11. Motioner
 12. Val av ordförande
 13. Val av kassör
 14. Val av ledamöter och en suppleant
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Information
 18. Inför verksamhetsåret 2024, mötets synpunkter
 19. Tidpunkt för nästa årsmöte
 20. Mötets avslutande


Här hittar man en verksamhetsberrättelse för 2023 och våra stadgar.